Algemene voorwaarden

Onderdeel van Bedrijven Kontakt Gemert
Doonheide 46-A, 5421ZP Gemert
info@boilingbusiness.nl
0492 361 915
KVK-nummer: 40239081

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen boilingbusiness.nl (hierna “wij”, “ons” of “de verkoper”) en de klant (hierna “u” of “de klant”) met betrekking tot de verkoop van tickets.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling op boilingbusiness.nl stemt u in met deze algemene voorwaarden en gaat u akkoord met de hierin gestelde bepalingen.

Bestelling en Betaling

2.1. Om een bestelling te plaatsen, dient u de vereiste informatie te verstrekken, waaronder uw naam, contactgegevens en eventuele andere details zoals gevraagd op de website.

2.2. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met de details van uw bestelling en de betalingsinstructies.

2.3. De betaling dient te geschieden zoals aangegeven op onze website en moet voldaan zijn voordat de tickets worden verstrekt.

2.4. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Levering van Tickets

3.1. Na ontvangst van de betaling zullen de tickets zo spoedig mogelijk aan u worden verstrekt, tenzij anders overeengekomen.

3.2. De levering van de tickets zak elektronisch plaatsvinden.

3.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertragingen veroorzaakt door derde partijen.

Annulering en Terugbetaling

4.1. Annulering van een bestelling is mogelijk binnen de wettelijke bedenktijd, tenzij anders vermeld op onze website of in de bevestigingsmail.

4.2. Indien u wenst te annuleren, dient u dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken, onder vermelding van uw bestelnummer.

4.3. Terugbetalingen worden gedaan via de oorspronkelijke betaalmethode en binnen een redelijke termijn, tenzij anders overeengekomen.

Gebruiksvoorwaarden van de Tickets

5.1. De door ons verstrekte tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.2. Het is niet toegestaan om tickets te kopiëren, te reproduceren, door te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.3. Het gebruik van de tickets is onderworpen aan eventuele beperkingen en voorwaarden van de desbetreffende locatie, organisator of evenement. U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

6.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of verband houdend met de verkoop of het gebruik van de tickets, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

6.2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de desbetreffende tickets.

Intellectuele Eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en software, berusten bij ons of onze licentiegevers.

7.2. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruik te maken van, wijzigingen aan te brengen in, of afgeleide werken te creëren van de intellectuele eigendom die aan ons toebehoort.

Klachten en Geschillen

8.1. Eventuele klachten over onze diensten of de tickets dienen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk aan ons te worden gemeld.

8.2. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen ons en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

8.3. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

9.1. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken.

9.2. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen na de publicatiedatum van de gewijzigde voorwaarden.

Neem contact met ons op indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of onze diensten.