Algemene voorwaarden

Boiling Business
Een initiatief van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel
Postbus 50, 5420 AB Gemert
info@boilingbusiness.nl
KVK-nummer: 40239081


Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen boilingbusiness.nl (hierna “wij”, “ons” of “de verkoper”) en de klant (hierna “u” of “de klant”) met betrekking tot de verkoop van tickets.

1.2. Door het plaatsen van een aankoop op boilingbusiness.nl stemt u in met deze algemene voorwaarden en gaat u akkoord met de hierin gestelde bepalingen.


Bestelling en Betaling

2.1. Om een bestelling te plaatsen, dient u de vereiste informatie te verstrekken, waaronder uw naam, contact- en bedrijfsgegevens en eventuele andere details zoals gevraagd op de website.

2.2. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met de details van uw bestelling, factuur en informatie over uw digitale ticket.

2.3. De betaling dient te geschieden zoals aangegeven op onze website en moet voldaan zijn voordat de tickets worden verstrekt.

2.4. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.


Levering van Tickets

3.1. Na ontvangst van de betaling zullen de tickets zo spoedig mogelijk aan u worden verstrekt, tenzij anders overeengekomen.

3.2. De levering van de tickets zak elektronisch plaatsvinden.

3.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertragingen veroorzaakt door derde partijen.


Annulering en Terugbetaling

4.1. Indien u wenst te annuleren, dient u dit uitsluitend per e-mail (info@boilingbusiness.nl) aan ons kenbaar te maken, onder vermelding van uw bestelnummer.

4.2. Indien u uw aankoop wil annuleren geldt het volgende: Een annulering dient minimaal 1 volle week van tevoren via e-mail te worden gemeld. Bij latere annulering en/of annuleringsbericht zonder bevestiging van de annulering door de organisatie geldt de annulering als niet ontvangen noch verwerkt en is er geen sprake van (geldige) annulering.
Het uitgangspunt ter zake verschuldigde kosten bij annulering is als volgt: Bij annulering kan gevraagd worden wat de mogelijkheden zijn / teruggave is. Om misverstanden te voorkomen moet u ervan uitgaan dat annulering niet kosteloos is en hooguit bij uitzondering wordt toegezegd. U mag ook verwachten dat de organisatie desondanks redelijke kosten in rekening zal brengen.

4.3. Eventuele terugbetalingen worden gedaan via de oorspronkelijke betaalmethode en binnen een redelijke termijn, tenzij anders overeengekomen.


Gebruiksvoorwaarden van de Tickets

5.1. De door ons verstrekte tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.2. Het is niet toegestaan om tickets te kopiëren, te reproduceren, door te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.3. Het gebruik van de tickets is onderworpen aan eventuele beperkingen en voorwaarden van de desbetreffende locatie, organisator of evenement. U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden.


Aansprakelijkheid

6.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of verband houdend met de verkoop of het gebruik van de tickets, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

6.2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de desbetreffende tickets.


Intellectuele Eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en software, berusten bij ons of onze licentiegevers.

7.2. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruik te maken van, wijzigingen aan te brengen in, of afgeleide werken te creëren van de intellectuele eigendom die aan ons toebehoort.


Klachten en Geschillen

8.1. Eventuele klachten over onze diensten of de tickets dienen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk aan ons te worden gemeld.

8.2. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen ons en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

8.3. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Wijzigingen

9.1. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken.

9.2. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen na de publicatiedatum van de gewijzigde voorwaarden.


Overige bepalingen

10.1. Per organisatie mogen er maximaal 4 tickets besteld worden, tenzij anders overeengekomen. Indien er meerdere tickets per organisatie besteld worden, behouden wij ons het recht voor de toegang te weigeren zonder restitutie van aankoopbedrag.

10.2. Ticketverkoop voor Boiling Business is uitdrukkelijk bestemd voor bedrijven. Particuliere bestellingen worden geweigerd zonder restitutie van aankoopbedrag.

 
Neem contact met ons op indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of onze diensten.